menu program SPO-Transport
Kalendarium
Archiwum (2006)
Archiwum (2005)
Program SPO-Transport
Galeria
Galeria z lotu ptaka
Most nocą
Projekt techniczny
Finanse
Miasto Konin
Inwestor
Linki


 

Sektorowy Program Operacyjny-Transport

Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPO-T) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 - 2006 (PWW). Program ten, wraz z częścią transportową strategii dla wykorzystania Funduszu Spójności, rozwija cele PWW, określając kierunki, priorytety, działania i wysokość środków przeznaczonych na rozwój sfery transportu.

SPO-T został przygotowany przy udziale potencjalnych odbiorców/beneficjentów pomocy, samorządów wojewódzkich i środowiskiem naukowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 18 Rozporządzenia Rady UE nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r., wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych. Jako punkt wyjścia zachowano zgodność dokumentu z aktualnymi kierunkami, zarówno polityki transportowej, jak i polityki regionalnej UE i Polski.

SPO-T obejmuje określone obszary wsparcia transportu, które zostały podzielone na Priorytety, Działania i Poddziałania. Środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach SPO-T pochodzić będą, w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

Poziom współfinansowania obejmować będzie maksymalnie do 75% kosztu kwalifikującego się do wsparcia. Pozostała część kosztów pokryta zostanie ze środków krajowych.

Dnia 15 stycznia 2004 r. Komisja Europejska zaakceptowała SPO-T.

Uszczegółowieniem SPO-T jest Uzupełnienie programu, czyli dokument który zawiera szczegółowe informacje na temat systemu wdrażania, budżetu działań, a także kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów, działań, poddziałań i dużych projektów. Jego celem jest przedstawienie szczegółowych kryteriów wyboru projektów, systemu wdrażania, budżetu działań, itp.

Opracowaniem zarówno SPO-T, jak i Uzupełnienia SPO-T zajmuje się Departament Programowania i Strategii w Ministerstwie Infrastruktury.

Podmioty biorące udział w realizacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Beneficjent końcowy - instytucja, podmiot prawa publicznego lub prywatnego, który jest odpowiedzialny za realizację projektu, zmierzając do realizacji postanowień SPO-T.

W przypadku SPO-T głównymi beneficjentami końcowymi są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., Urzędy Morskie, Zarządy Portów, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), Ministerstwo Infrastruktury, Policja, Straż Pożarna.

Beneficjent końcowy otrzymuje środki z ERDF, w ramach SPO-T w trybie refundacji - zwrotu poniesionych, udokumentowanych przez siebie wcześniej wydatków realizacji projektu, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Instytucja zarządzająca podmiot prawa publicznego lub prywatnego na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym wyznaczony przez Państwo Członkowskie do zarządzania pomocą.

Dla SPO-T Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiedzialne jest m.in. za wybór projektów, które mają być współfinansowane z funduszy strukturalnych, monitorowanie procesu realizacji priorytetów i działań, ocenę realizowanych projektów.

Instytucja wdrażająca - podmiot prawa publicznego lub prywatnego odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań.

Instytucja wdrażająca zajmuje się realizacją zadań zleconych przez Instytucję zarządzającą w ramach zawartego porozumienia.

Wykonawca projektu - wybrany w procedurze przetargowej podmiot odpowiedzialny za należyte, zgodne z umową wykonanie przedmiotu projektu, bądź jego części.

Procedura składania i wyboru wniosku o dofinansowanie z EFRR

Beneficjenci określeni w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach poszczególnych działań zdefiniowanych w SPOT.

Procedura ubiegania się o współfinansowanie dla każdego projektu w ramach SPOT rozpoczyna się od wypełnienia formularza "Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w Generatorze wniosków (dostępnym na stronie MI) zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku, a następnie przesłania go w wersji papierowej i elektronicznej do Instytucji Zarządzającej SPOT (IZ), czyli do Ministerstwa Infrastruktury, w terminach wskazanych w harmonogramie naboru wniosków (na stornie MI), na adres:

DEPARTAMENT FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY I FUNDUSZY EUROPEJSKICH - MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
TELEFON: 0 (prefiks) 22 630-13-06/630-13-58
FAKS: 0 (prefiks) 22 630-13-19
a także na adres poczty elektronicznej:
wnioski-spot@mi.gov.pl

Wniosek (wraz z załącznikami) powinien zostać dostarczony w 4 egzemplarzach (jeden oryginał i 3 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Beneficjent powinien pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól wniosku, podpisaniu wniosku, a także o dołączeniu do wersji papierowej wniosku wszystkich wymaganych załączników (w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta).

Forma papierowa wniosku jest sporządzana jako wydruk z aktualnego Generatora Wniosków udostępnionego przez instytucję płatniczą lub na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Instytucja Zarządzająca nie przyjmuje wniosków sporządzonych w inny sposób. Beneficjent powinien także dostarczyć wniosek w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury oraz na płycie CD/DVD złożonej wraz z wnioskiem. Formę elektroniczną wniosku należy sporządzić przy użyciu aktualnego Generatora Wniosków.

Tryb składania wniosku oraz jego wzór określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, stanowiący akt wykonawczy do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, wydany na podstawie jej art. 28.

Przy szacowaniu wartości współfinansowania w ramach SPOT beneficjent powinien pamiętać, iż jest to procent (maksymalnie 75%) liczony tylko od wartości wydatków kwalifikowanych do zwrotu w ramach danego projektu. Ocena wniosku prowadzona jest w oparciu o kryteria określone w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Po otrzymaniu wniosku Instytucja Zarządzająca nadaje mu numer, którym beneficjent powinien posługiwać się w korespondencji z Instytucją Zarządzającą w zakresie projektu. Następnie wniosek poddawany jest weryfikacji formalnej oraz ocenie merytorycznej. Na ocenę merytoryczną składają się następujące oceny: zgodności ze strategiami, ekonomiczno-techniczna oraz finansowa.

Zweryfikowane wnioski przekazywane są na posiedzenia odpowiednich Zespołów Roboczych powołanych na mocy Zarządzenia Ministra Infrastruktury. Zespoły Robocze przygotowują listę rekomendacyjną wniosków dla Komitetu Sterującego SPOT, albo ewentualne zalecenia dla wnioskodawców w sprawie uzupełnienia wniosku.

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia inspekcji na miejscu u beneficjenta przed ostatecznym przekazaniem dokumentów pod obrady Komitetu Sterującego SPOT w celu zweryfikowania faktycznego przygotowania do realizacji projektu.

Komitet Sterujący SPOT opiniuje i rekomenduje projekty spośród listy projektów nadesłanych do IZ w ramach SPOT. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komitetu uwzględniają stanowisko przygotowane przez Zespoły Robocze, działające w Ministerstwie Infrastruktury. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje ostatecznie Minister Infrastruktury.

Informację o decyzji Instytucji Zarządzającej w sprawie przyznania dofinansowania projektu ze środków EFRR lub odrzuceniu projektu przekazuje Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich.

Zgodnie z zapisami artykułu 26 rozporządzenia 1260/99 dla wszystkich dużych projektów (formularz dostępny poniżej) tj. takich których koszt wydatków kwalifikowanych przekracza 50 mln euro wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej. W związku z powyższym beneficjent powinien przesłać na wskazany powyżej adres wypełniony w wersji papierowej i elektronicznej wniosek w formie określonej przez Komisję Europejską, w języku angielskim i polskim (po pięć egzemplarzy w każdym języku), w ciągu maksymalnie 1 miesiąca od daty zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania projektu przez IZ.

Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPOT

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006 (Dz. U. nr 270 z dnia 23 grudnia 2004 r., poz. 2683).

Wytyczne dla beneficjentów dotyczące przygotowania biznes planu.

Biznes plan, obok studium wykonalności jest jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach SPOT. Stanowi on obowiązkowy załącznik dla projektów polegających na dostawach bądź usługach realizowanych w ramach m.in. poddziałania 1.1.2 "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych", działania 2.3 "Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" oraz Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

W załączeniu przedstawiony został zakres przykładowego biznes planu, rekomendowany przez Instytucję Zarządzającą SPOT.

Wytyczne dla beneficjentów dotyczące rekomendowej stopy dyskontowej

W celu opracowania studium wykonalności dla projektów składanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, przy opracowywaniu analiz finansowo - ekonomicznych Instytucja Zarządzająca rekomenduje stosowanie stopy dyskontowej na poziomie 8 % w przypadku analizy finansowej oraz stopy dyskontowej na poziomie 5 % przy obliczaniu wskaźników analizy ekonomicznej.

Procedura wnioskowania o środki z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 10) w 2005 roku

Dnia 14 stycznia br. Komitet Europejski Rady Ministrów przyjął ostateczną wersję "Procedury przyznawania środków z rezerwy celowej (część 83 poz. 10) w 2005 r. na integrację europejską, w tym: współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy pochodzących z budżetu UE, w tym inwestycji w infrastrukturę kolejową realizowanych przez PKP PLK S.A., realizacji programów z Instrumentu Finansowego Schengen, budowa elektronicznej platformy wymiany informacji dotyczącej procesu legislacyjnego pomiędzy parlamentami narodowymi Unii Europejskiej (IPEX) oraz pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE".

Beneficjenci końcowi upoważnieni do korzystania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa tj.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • Urząd Morski w Gdyni,
  • Urząd Morski w Szczecinie,
  • Komenda Główna Policji,
  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,

powinni wypełnić wnioski zgodnie z "Procedurą..." i przekazać je do Ministerstwa Infrastruktury do dnia 30 września 2005 r.

Informacja na temat stanu wykorzystania środków z pożyczki na prefinansowanie

W związku z funkcjonującym mechanizmem prefinansowania i wiążącym się z tym obowiązkiem przekazywania przez Pożyczkobiorcę Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim, opracowany został dokument mający ujednolicić i usprawnić proces sprawozdawczości z wykorzystania przekazanych transz. Jednocześnie informujemy, iż do każdego przekazywanego sprawozdania należy załączać dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty.

   

© 2005 - 2007 Urząd Miejski w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 1, tel. (063) 240 11 11, fax (063) 242 99 20
Webmaster