menu archiwum 2005
Kalendarium
Archiwum (2006)
Archiwum (2005)
Program SPO-Transport
Galeria
Galeria z lotu ptaka
Most nocą
Projekt techniczny
Finanse
Miasto Konin
Inwestor
Linki


 

30.12.2005
Prezes UZP zdecydował

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wyraził zgodę na zawarcie, przez miasto Konin umowy na wykonawcę projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25", przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.

Z wnioskiem w powyższej sprawie, wystąpił (23 grudnia 2005 roku) do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Prezydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz.

Prezes UZP postanowił przychylić się do wniosku i wydał zgodę na zawarcie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą, przed ostatecznym rozstrzygnięciem złożonego przez Konsorcjum Strabag Sp. z o.o. protestu.

Po dokładnej analizie dokumentów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, należy stwierdzić co następuje. Zdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ze względów społecznych i gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na budowę przeprawy przez wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25, której wcześniej nie można było przewidzieć i nie wynika ona z winy zamawiającego. Zachodzą w sprawie przesłanki zezwalające na podpisanie umowy przed ostatecznym rozpatrzeniem protestu na podstawie art. 182 ust. 3 ustawy. Z uzasadnienia wniosku z dnia 23 12.2005 r. wynika, że zachodzi pilna konieczność podpisania umowy i wykonania przedmiotowego zamówienia. Zakres projektu w połączeniu z jego stopniem skomplikowania nie daje szans na istotne skrócenie okresów planowanych w harmonogramie, co może spowodować niemożność wykonania zamówienia w terminie, co doprowadzi do utraty przyznanych środków. Powyższa sytuacja nie jest zawiniona przez zamawiającego. Prezes UZP przychyla się do argumentu, iż przesunięcie terminu rozpoczęcia może powodować konieczność dalszej zwłoki zakończenia robót i zwiększyć powołane elementy ryzyka. Argumenty podane przez wnioskodawcę wskazują, że brak realizacji inwestycji w terminie określonym w umowie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury spowoduje utratę przyznanych środków unijnych, obciąży dodatkowymi kosztami budżet miasta (odsetki od udzielonych kredytów) oraz nie pozwoli na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Ponadto wyrażenie zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jest uzasadnione potrzebą jak najszybszego stworzenia możliwości łatwiejszej komunikacji między prawobrzeżną i lewobrzeżną częścią miasta z uwagi na istniejący bardzo duży ruch pojazdów - głównie pojazdów tranzytowych - na trasie nr 92 Warszawa - Poznań i trasie nr 25 Bydgoszcz - Kalisz. Zamawiający podnosi, że obecnie Miasto Konin posiada tylko jeden most łączący dwie części miasta. Taka sytuacja jest uciążliwa i niebezpieczna dla mieszkańców w przypadku zdarzeń losowych.

Wobec powyższego, zasadnym jest wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowego zamówienia przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu na podstawie art. 182 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - czytamy w uzasadnieniu decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Decyzja Prezesa UZP powstrzymała nieodpowiedzialną "grę" oferentów. Jednocześnie daje nam możliwość szybkiego podpisania umowy z wykonawcą i rozpoczęcie inwestycji. Sądzę, że zaraz po informacji o dofinansowaniu projektu jest to najważniejsza wiadomość w 2005 roku - powiedział Kazimierz Pałasz Prezydent Miasta Konina.


13.12.2005
Komunikat Urzędu Miejskiego w Koninie w sprawie protestu złożonego w wyniku wyłonienia przez Komisję Przetargową wykonawcy inwestycji "Budowa drugiej przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25"

W dniu 12 grudnia bieżącego roku obradowała Komisja Przetargowa, która rozpatrywała protest złożony przez jednego z oferentów po wyłonieniu przez Komisję wykonawcy inwestycji "Budowa drugiej przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" dokonanego 1 grudnia 2005 roku.

W wyniku prac Komisji Przetargowej protest oferenta został odrzucony. Komisja tym samym podtrzymała swe poprzednie rozstrzygnięcie, które na wykonawcę wyłoniło Konsorcjum "Hydrobudowa 6".


06.12.2005
Komunikat Urzędi Miejskiego w Koninie w sprawie prac Komisji Przetargowej dotyczących inwestycji "Budowa drugiej przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25"

1 grudnia bieżącego roku obradowała Komisja Przetargowa w sprawie wyłonienia wykonawcy inwestycji "Budowa drugiej Przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".

Komisja Przetargowa podtrzymała swoje rozstrzygnięcie w związku z odrzuceniem bez rozpatrywania przez Zespół Arbitrów odwołania złożonego przez jedną z firm.

Komisja Przetargowa dokonując ponownego rozstrzygnięcia wyłoniła jako wykonawcę inwestycji Konsorcjum Hydrobudowa 6.

Po upływie 7 dni, w czasie których może wpłynąć ewentualny protest, Miasto Konin przekaże komplet dokumentów do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w celu sprawdzenia prawidłowości postępowania. Po akceptacji rozstrzygnięcia przez Urząd Zamówień Publicznych będzie możliwe zawarcie umowy z wykonawcą.


22.11.2005
Miasto z kredytem

Prezydent Konina Kazimierz Pałasz i szef Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podpisali umowę kredytową na 50 milionów złotych. To kwota to wkład własny miasta w realizację inwestycji "Budowa drugiej przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".

Całość inwestycji opiewa na ponad 200 milionów złotych. Pieniądze na ten cel w 75 procentach wyasygnowała Unia Europejska (umowę w tej sprawie prezydent Konina podpisał już w kwietniu bieżącego roku), pozostałe 25 procent natomiast pochodzić będzie właśnie z kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kwota kredytu zaciągniętego przez miasto pochodzi z dwóch źródeł - 34,5 miliona złotych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 14,5 miliona złotych z BGK.

To kredyt wzięty na korzystnych warunkach. Po pierwsze Bank Gospodarstwa Krajowego jest znakomicie przygotowany do współpracy z samorządami, po drugie oprocentowanie kredytu wynosi poniżej 5 procent, po trzecie bank gwarantuje tzw prefinasowanie inwestycji, czyli wyłożenie pieniędzy do budowę do czasu nadejścia pieniędzy unijnych i po czwarte umowę można było zawrzeć bez uprzedniego ogłaszania przetargu - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Konina Kazimierz Pałasz..

Już w najbliższym czasie powinna być znana decyzja Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, w sprawie odwołania jednej z firm od ostatniej decyzji komisji przetargowej. Władze Konina spodziewają się korzystnej dla siebie decyzji, bowiem oferent złożył swoje zażalenie po terminie.

Aby samorząd Konina skorzystał z dotacji inwestycja musi zakończyć się do czerwca 2008 roku. Zdążymy - obiecuje prezydent miasta Kazimierz Pałasz. Według niego wszystko jest przygotowane do rozpoczęcia budowy. Na drugi most na Warcie czekają wszyscy Koninianie.

O tym, że rozwiąże on największe komunikacyjne problemy miasta nikogo nie trzeba chyba przekonywać.


24-10-2005
Komunikat Urzędu Miejskiego w Koninie w sprawie wyniku prac komisji przetargowej powołanej w związku z inwestycją "Budowa drugiej przeprawy przez Wartę - nowy przebieg Drogi Krajowej nr 25".

Dziś obradowała Komisja Przetargowa powołana do rozpatrzenia ofert na realizację inwestycji "Budowa II przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".

Komisja po wnikliwej analizie ofert postanowiła ze względów formalnych (błędy) wykluczyć z procedur przetargowych oferty firm "Motta" i "Budimex" i wyłonić jednocześnie ofertę konsorcjum "Hydrobudowa 6".

Jednak z uwagi na fakt, iż wartość oferty "Hydrobudowy 6" znacznie przekracza wartość zamówienia, Komisja Przetargowa zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Konina o unieważnienie przetargu. Prezydent Kazimierz Pałasz przychylił się do wniosku komisji.

Nowy przetarg na wspomnianą inwestycję zostanie rozpisany niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań oferentów.


2005-09-13
Budowa mostu nie jest zagrożona!

Budowa drugiej przeprawy przez Wartę w Koninie nie jest zagrożona - zapewnił dziennikarzy prezydent Konina Kazimierz Pałasz. Unieważnienie przetargu na wykonawcę z powodu protestów firm, które odpadły, absolutnie nie wpłynie znacząco na harmonogram zaplanowanych prac.

Podczas spotkania z dziennikarzami, zastępca prezydenta Konina Andrzej Sybis zapewniał, że miasto wykorzysta w terminie wszystkie unijne fundusze przyznane na budowę drugiej przeprawy.

Prezydenci wyjaśnili także dlaczego doszło do unieważnienia przetargu. Otóż wszystkie firmy, które go przegrały złożyły swoje protesty. Niewielkie uchybienia w treści dokumentacji którą przedłożył zwycięzca przetargu zaważyły na jego unieważnieniu.

Jak mówił wiceprezydent Konina Andrzej Sybis, były to stwierdzenia i zapisy które według oceny komisji mieściły się w granicach dopuszczalnych błędów. Jednak protesty złożone przez pozostałych oferentów nie dały szansy by ten margines utrzymać.

Sprawy dotyczyły na przykład różnego znaczenia poszczególnych słów. Na przykład do jednego słowa które znalazło się w tekście oferty zwycięzcy, protestujący złożyli dwustronicową analizę znaczenia tego słowa.

Oferenci, którzy oprotestowali przetarg przyjęli zasadę "zero tolerancji dla pomyłek". W związku z takim stanowiskiem tych firm, prezydent Konina podjął decyzję o unieważnieniu przetargu, by czas potrzebny do wyłonienia nowego wykonawcy skrócić do minimum. Gdybyśmy nie unieważnili przetargu stracilibyśmy dodatkowe 2-3 miesiące czasu - powiedział zastępca prezydenta Konina.

Wszystko wskazuje na to, że kolejny przetarg ogłoszony zostanie już 19 września. Firmy znają już swoje propozycje, zwłaszcza cenowe.

Druga przeprawa to najbardziej oczekiwana i najdroższa inwestycja w mieście. Dzięki niej mają szansę zostać rozwiązane największe problemy komunikacyjne Konina. Jej koszt to około 200 milionów złotych. 75% środków pochodzi z Unii Europejskiej.


2005-09-09
Przetarg na "Budowę II przeprawy przez Wartę" unieważniony!

Informujemy, że z dniem dzisiejszym przetarg na wykonawcę inwestycji "Budowa II przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" został unieważniony. Powodem unieważnienia przetargu były uchybienia oferentów. O szczegółach takiego kroku prezydent Konina Kazimierz Pałasz poinformuje na specjalnej konferencji prasowej, która odbędzie się w poniedziałek 12 września o godzinie 10.30 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie.


2005-08-19
Wyłoniono wykonawcę II przeprawy przez Wartę

Prezydent Konina Kazimierz Pałasz zatwierdził wybranego przez Komisję Przetargową wykonawcę projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25". Zostało nim konsorcjum BUDIMEX DROMEX S.A. - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTY - ŁÓDŹ" S.A.

Przypominamy, że po ogłoszeniu przetargu na Wykonawcę Projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" Urząd Miejski w Koninie sprzedał 13 specyfikacji. Ostatecznie do przetargu stanęło pięciu wykonawców. Były to firmy: Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. - WARBUD S.A., Konsorcjum: HYDROBUDOWA 6 S.A. - PŁOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH S.A., Konsorcjum MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A - MOTA - ENGIL POLSKA S.A., MOSTOSTAL WARSZAWA S.A , Konsorcjum BUDIMEX DROMEX S.A - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTY- ŁÓDŹ" S.A.

Po przeanalizowaniu wszystkich ofert Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Konina przy udziale Inżyniera Projektu i w obecności obserwatora z Urzędu Zamówień Publicznych, wyłoniła wykonawcę. Zostało nim konsorcjum BUDIMEX DROMEX S.A. - PRZEDSIĘBIOSRTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTY - ŁÓDŹ" S.A., a cena jaką podało konsorcjum za wykonanie prac to 182.545.495,84 zł brutto.

Historia spółki Budimex Dromex nie jest długa, formalnie zaczyna się bowiem jesienią 2000 roku, kiedy to powstała spółka Budimex Budownictwo. Została ona utworzona dla prowadzenia działalności operacyjnej Grupy Budimex w dziedzinie usług budowlanych. Pełniła ona funkcje właścicielskie w stosunku do wszystkich spółek budowlanych grupy. 4 lipca 2002 roku warszawski Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę nazwy spółki Budimex Budownictwo na Budimex Dromex, dokonaną przez Walne Zgromadzenie Wspólników 12 czerwca. Jednocześnie rozpoczęły się prace zmierzające do dokonania fuzji Budimeksu Dromex z głównymi budowlanymi spółkami Grupy: Budimeksem Poznań, Budimeksem Unibud, Dromeksem i Mostostalem Kraków.

Zwycięzca przetargu był wykonawcą między innymi Mostu Granicznego na Olzie w Cieszynie, Przeprawy przez Zalew Zegrzyński, Mostu Granicznego na Odrze Świecko - Frankfurt, Mostu Wandy w Krakowie, Przeprawy Parnickiej i Przeprawy Rogalickiej w Szczecinie.

Według obowiązującej procedury, obecnie dokumentacja przetargowa zostanie przesłana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z uwagi na wartość zamówienia dokumentacja podlega kontroli właśnie Prezesa UZP.

Informację o wyniku kontroli szef Urzędu Zamówień Publicznych zobowiązany jest przesłać do Urzędu Miejskiego w Koninie nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli może zostać zawarta umowa z wykonawcą na realizację inwestycji.


2005-07-27
Umowa na Inżyniera Projektu podpisana

W środę, 27 lipca Prezydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz i Remy Vandenbussche, dyrektor Scetauroute S.A. Oddział w Polsce podpisali umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".

Firma ta została wyłoniona spośród pięciu oferentów, którzy złożyli dokumentację do przetargu. Inżynier Projektu po podpisaniu umowy spotkał się z Zespołem do spraw realizacji projektu . Podczas spotkania szef zespołu, zastępca Prezydenta Andrzej Sybis przekazał Inżynierowi najważniejsze informacje dotyczące pracy zespołu. Wyznaczona także termin następnego spotkania na 1 sierpnia.

INŻYNIER PROJEKTU - "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25"

Konsorcjum SCETAUROUTE TRANSPORT INFRASTRUKTURE ENGINEERING

Reprezentowane przez SCETAUROUTE S.A ODDZIAŁ W POLSCE I SAP-PROJEKT Sp z o.o. Warszawa.

Konsorcjum posiada doświadczenie w prowadzeniu robót drogowych związanych z budową autostrad, dróg szybkiego ruchu, obwodnic i mostów. W okresie ostatnich trzech lat SCETAUROUTE S.A ODDZIAŁ W POLSCE prowadził nadzór nad przebudową autostrady A4 Krzywa - Wrocław, nadzór nad budową autostrady A4 pomiędzy węzłami "Batorego" - "Mikołowska", nadzór nad modernizacją drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zarządzanie i nadzór nad budową obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50, nadzór nad przebudową autostrady A4 Krzywa - Wrocław, nadzór nad budową drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Cieszyn.

Za granicą firma ta prowadziła zarządzanie i nadzór nad budową Autostrady A20 Brive Montauban, Francja oraz Autostrady A 89 Bordeaux - Clermont Ferrand.

Natomiast SAP-PROJEKT Sp z o.o. w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcję Inżyniera dla zadania "Modernizacja drogi krajowej nr 3 w Świnoujściu".

Wykonawcy posiadają dokumenty od Zamawiających stwierdzające należyte i terminowe wykonanie prac. W przypadku firmy SCETAUROUTE Zamawiającym była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast w przypadku SAP-PROJEKT-u, Prezydent Miasta Świnoujścia.


2005-06-09
Oferty otwarte

W środę, 8 czerwca Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert na inżyniera projektu budowy drugiej przeprawy przez Wartę.

Przypominamy, że zainteresowanych tym przetargiem było 15 firm. Tyle Wydział Prawny i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Koninie sprzedał specyfikacji. Ostatecznie wzięło udział w przetargu 5 firm.

Jak powiedział Andrzej Sybis, zastępca Prezydenta Miasta wszystkie startujące w przetargu firmy to poważni oferenci.

Zaproponowana przez nich cena oscylowała w granicach od 3.200.000 zł do 6.435.000 zł. Zabezpieczona środki w budżecie na ten cel to 5.650.000 zł.

Komisja bardzo szczegółowo dokona teraz weryfikacji prawidłowości ofert. Zostanie wybrana najtańsza oferta, która spełni wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dodał Andrzej Sybis.


2005-04-27
Prezydent podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji

26 kwietnia w siedzibie Ministra Infrastruktury w Warszawie władze miasta w składzie prezydent Konina Kazimierz Pałasz, zastępca prezydenta Konina Andrzej Sybis i skarbnik Miasta Irena Baranowska spotkały się z ministrem infrastruktury Krzysztofem Opawskim.

Celem i efektem tego spotkania było podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 75 procentach projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".

Z ramienia rządu RP podpis pod umową złożył minister infrastruktury Krzysztof Opawski, z ramienia miasta prezydent Konina Kazimierz Pałasz.

Tym samym zakończyły się trzyletnie starania władz miasta o pozyskanie środków Unii Europejskiej na rozpoczęcie epokowej inwestycji, jaką jest bez wątpienia drugi most na Warcie wraz z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 25.

Podpisanie umowy na dofinansowanie pozwoli władzom miasta Konina na uruchomienie procedur przetargowych, w efekcie których zostanie wyłoniony inżynier projektu oraz jego główny wykonawca.

   

© 2005 - 2007 Urząd Miejski w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 1, tel. (063) 240 11 11, fax (063) 242 99 20
Webmaster